R9 M280X So với GTX 970M - Need For Speed: Payback Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Payback So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 970M với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 970M with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
28.8 FPS
1080p
43.3 FPS
1440p
20.9 FPS
1440p
31.2 FPS
2160p
14.4 FPS
2160p
21.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.8 FPS
1080p
78.3 FPS
1440p
39.9 FPS
1440p
50.2 FPS
2160p
23.4 FPS
2160p
30.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
84.8 FPS
1080p
99.3 FPS
1440p
66.9 FPS
1440p
77.2 FPS
2160p
39.4 FPS
2160p
46.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.8 FPS
1080p
145.3 FPS
1440p
125.9 FPS
1440p
136.2 FPS
2160p
85.4 FPS
2160p
92.6 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn