GTX 1650 SUPER So với GTX 1660 - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.7 FPS
1080p
66.5 FPS
1440p
45.1 FPS
1440p
52.2 FPS
2160p
28.4 FPS
2160p
33.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
91.7 FPS
1080p
101.5 FPS
1440p
64.1 FPS
1440p
71.2 FPS
2160p
37.4 FPS
2160p
42.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.7 FPS
1080p
122.5 FPS
1440p
91.1 FPS
1440p
98.2 FPS
2160p
53.4 FPS
2160p
58.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
158.7 FPS
1080p
168.5 FPS
1440p
150.1 FPS
1440p
157.2 FPS
2160p
99.4 FPS
2160p
104.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn