R9 M280X So với GTX 670MX - Need For Speed: Heat Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Need For Speed: Heat So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 670MX với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 670MX with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
19.4 FPS
1080p
18.6 FPS
1440p
15.2 FPS
1440p
14.6 FPS
2160p
9.6 FPS
2160p
9.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
54.4 FPS
1080p
53.6 FPS
1440p
34.2 FPS
1440p
33.6 FPS
2160p
18.6 FPS
2160p
18.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.4 FPS
1080p
74.6 FPS
1440p
61.2 FPS
1440p
60.6 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
34.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.4 FPS
1080p
120.6 FPS
1440p
120.2 FPS
1440p
119.6 FPS
2160p
80.6 FPS
2160p
80.2 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn