RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Monster Hunter: World Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Monster Hunter: World So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
57.8 FPS
1080p
72.3 FPS
1440p
40.7 FPS
1440p
50.6 FPS
2160p
19.3 FPS
2160p
24.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.8 FPS
1080p
107.3 FPS
1440p
59.7 FPS
1440p
69.6 FPS
2160p
28.3 FPS
2160p
33.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.8 FPS
1080p
128.3 FPS
1440p
86.7 FPS
1440p
96.6 FPS
2160p
44.3 FPS
2160p
49.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.8 FPS
1080p
174.3 FPS
1440p
145.7 FPS
1440p
155.6 FPS
2160p
90.3 FPS
2160p
95.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn