R9 M280X So với R9 M290X - Metro: Last Light Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro: Last Light So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M290X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M290X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
33.6 FPS
1080p
50.1 FPS
1440p
27.7 FPS
1440p
39.8 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.6 FPS
1080p
85.1 FPS
1440p
46.7 FPS
1440p
58.8 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.6 FPS
1080p
106.1 FPS
1440p
73.7 FPS
1440p
85.8 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.6 FPS
1080p
152.1 FPS
1440p
132.7 FPS
1440p
144.8 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn