GTX 1660 So với RX 590 - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
46.5 FPS
1080p
41.2 FPS
1440p
36.1 FPS
1440p
32.0 FPS
2160p
22.7 FPS
2160p
20.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
81.5 FPS
1080p
76.2 FPS
1440p
55.1 FPS
1440p
51.0 FPS
2160p
31.7 FPS
2160p
29.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
102.5 FPS
1080p
97.2 FPS
1440p
82.1 FPS
1440p
78.0 FPS
2160p
47.7 FPS
2160p
45.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.5 FPS
1080p
143.2 FPS
1440p
141.1 FPS
1440p
137.0 FPS
2160p
93.7 FPS
2160p
91.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn