R9 M280X So với GTX 670MX - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 670MX với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 670MX with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
14.4 FPS
1080p
13.9 FPS
1440p
11.2 FPS
1440p
10.8 FPS
2160p
7.1 FPS
2160p
6.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
49.4 FPS
1080p
48.9 FPS
1440p
30.2 FPS
1440p
29.8 FPS
2160p
16.1 FPS
2160p
15.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
70.4 FPS
1080p
69.9 FPS
1440p
57.2 FPS
1440p
56.8 FPS
2160p
32.1 FPS
2160p
31.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.4 FPS
1080p
115.9 FPS
1440p
116.2 FPS
1440p
115.8 FPS
2160p
78.1 FPS
2160p
77.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn