R9 M280X So với GTX 1050 Ti Max-Q - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Max-Q với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Max-Q with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
14.4 FPS
1080p
16.4 FPS
1440p
11.2 FPS
1440p
12.8 FPS
2160p
7.1 FPS
2160p
8.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
49.4 FPS
1080p
51.4 FPS
1440p
30.2 FPS
1440p
31.8 FPS
2160p
16.1 FPS
2160p
17.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
70.4 FPS
1080p
72.4 FPS
1440p
57.2 FPS
1440p
58.8 FPS
2160p
32.1 FPS
2160p
33.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.4 FPS
1080p
118.4 FPS
1440p
116.2 FPS
1440p
117.8 FPS
2160p
78.1 FPS
2160p
79.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn