R9 M280X So với R9 M380 - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M380 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M380 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
14.4 FPS
1080p
14.6 FPS
1440p
11.2 FPS
1440p
11.3 FPS
2160p
7.1 FPS
2160p
7.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
49.4 FPS
1080p
49.6 FPS
1440p
30.2 FPS
1440p
30.3 FPS
2160p
16.1 FPS
2160p
16.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
70.4 FPS
1080p
70.6 FPS
1440p
57.2 FPS
1440p
57.3 FPS
2160p
32.1 FPS
2160p
32.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.4 FPS
1080p
116.6 FPS
1440p
116.2 FPS
1440p
116.3 FPS
2160p
78.1 FPS
2160p
78.1 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn