GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 3GB - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
59.9 FPS
1080p
50.9 FPS
1440p
44.1 FPS
1440p
37.6 FPS
2160p
23.1 FPS
2160p
19.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.9 FPS
1080p
85.9 FPS
1440p
63.1 FPS
1440p
56.6 FPS
2160p
32.1 FPS
2160p
28.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.9 FPS
1080p
106.9 FPS
1440p
90.1 FPS
1440p
83.6 FPS
2160p
48.1 FPS
2160p
44.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
161.9 FPS
1080p
152.9 FPS
1440p
149.1 FPS
1440p
142.6 FPS
2160p
94.1 FPS
2160p
90.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn