RX 590 So với GTX 980 Ti - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
59.5 FPS
1080p
61.0 FPS
1440p
43.9 FPS
1440p
45.0 FPS
2160p
22.9 FPS
2160p
23.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.5 FPS
1080p
96.0 FPS
1440p
62.9 FPS
1440p
64.0 FPS
2160p
31.9 FPS
2160p
32.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.5 FPS
1080p
117.0 FPS
1440p
89.9 FPS
1440p
91.0 FPS
2160p
47.9 FPS
2160p
48.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
161.5 FPS
1080p
163.0 FPS
1440p
148.9 FPS
1440p
150.0 FPS
2160p
93.9 FPS
2160p
94.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn