RX 5700 So với RTX 2060 - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.2 FPS
1080p
87.8 FPS
1440p
66.2 FPS
1440p
61.8 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
32.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.2 FPS
1080p
122.8 FPS
1440p
85.2 FPS
1440p
80.8 FPS
2160p
43.6 FPS
2160p
41.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.2 FPS
1080p
143.8 FPS
1440p
112.2 FPS
1440p
107.8 FPS
2160p
59.6 FPS
2160p
57.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.2 FPS
1080p
189.8 FPS
1440p
171.2 FPS
1440p
166.8 FPS
2160p
105.6 FPS
2160p
103.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn