R9 M280X So với GTX 780M - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 780M với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 780M with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
20.9 FPS
1080p
26.8 FPS
1440p
15.4 FPS
1440p
19.8 FPS
2160p
8.0 FPS
2160p
10.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.9 FPS
1080p
61.8 FPS
1440p
34.4 FPS
1440p
38.8 FPS
2160p
17.0 FPS
2160p
19.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.9 FPS
1080p
82.8 FPS
1440p
61.4 FPS
1440p
65.8 FPS
2160p
33.0 FPS
2160p
35.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.9 FPS
1080p
128.8 FPS
1440p
120.4 FPS
1440p
124.8 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
81.3 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn