R9 M280X So với GTX 670MX - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 670MX với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 670MX with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
20.9 FPS
1080p
20.1 FPS
1440p
15.4 FPS
1440p
14.8 FPS
2160p
8.0 FPS
2160p
7.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.9 FPS
1080p
55.1 FPS
1440p
34.4 FPS
1440p
33.8 FPS
2160p
17.0 FPS
2160p
16.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.9 FPS
1080p
76.1 FPS
1440p
61.4 FPS
1440p
60.8 FPS
2160p
33.0 FPS
2160p
32.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.9 FPS
1080p
122.1 FPS
1440p
120.4 FPS
1440p
119.8 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
78.7 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn