R9 M280X So với R9 M290X - Hitman Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Hitman So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M290X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M290X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
28.5 FPS
1080p
46.6 FPS
1440p
0.0 FPS
1440p
35.4 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.5 FPS
1080p
81.6 FPS
1440p
19.0 FPS
1440p
54.4 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
84.5 FPS
1080p
102.6 FPS
1440p
46.0 FPS
1440p
81.4 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.5 FPS
1080p
148.6 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
140.4 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn