RTX 2070 SUPER So với RTX 2080 SUPER - Hitman 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Hitman 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2080 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
120.0 FPS
1080p
122.0 FPS
1440p
78.0 FPS
1440p
80.0 FPS
2160p
46.0 FPS
2160p
47.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
155.0 FPS
1080p
157.0 FPS
1440p
97.0 FPS
1440p
99.0 FPS
2160p
55.0 FPS
2160p
56.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
176.0 FPS
1080p
178.0 FPS
1440p
124.0 FPS
1440p
126.0 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
72.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
222.0 FPS
1080p
224.0 FPS
1440p
183.0 FPS
1440p
185.0 FPS
2160p
117.0 FPS
2160p
118.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn