R9 M280X So với GTX 780M - Forza Motorsport 7 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Motorsport 7 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 780M với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 780M with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
33.0 FPS
1080p
42.5 FPS
1440p
29.8 FPS
1440p
38.4 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
32.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.0 FPS
1080p
77.5 FPS
1440p
48.8 FPS
1440p
57.4 FPS
2160p
34.0 FPS
2160p
41.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.0 FPS
1080p
98.5 FPS
1440p
75.8 FPS
1440p
84.4 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
57.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.0 FPS
1080p
144.5 FPS
1440p
134.8 FPS
1440p
143.4 FPS
2160p
96.0 FPS
2160p
103.1 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn