GTX 1660 So với RX 590 - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.8 FPS
1080p
75.5 FPS
1440p
74.4 FPS
1440p
63.3 FPS
2160p
48.5 FPS
2160p
42.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.8 FPS
1080p
110.5 FPS
1440p
93.4 FPS
1440p
82.3 FPS
2160p
57.5 FPS
2160p
51.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
143.8 FPS
1080p
131.5 FPS
1440p
120.4 FPS
1440p
109.3 FPS
2160p
73.5 FPS
2160p
67.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
189.8 FPS
1080p
177.5 FPS
1440p
179.4 FPS
1440p
168.3 FPS
2160p
119.5 FPS
2160p
113.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn