GTX 1650 SUPER So với GTX 1660 - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
74.5 FPS
1080p
87.8 FPS
1440p
63.0 FPS
1440p
74.4 FPS
2160p
40.9 FPS
2160p
48.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.5 FPS
1080p
122.8 FPS
1440p
82.0 FPS
1440p
93.4 FPS
2160p
49.9 FPS
2160p
57.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.5 FPS
1080p
143.8 FPS
1440p
109.0 FPS
1440p
120.4 FPS
2160p
65.9 FPS
2160p
73.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
176.5 FPS
1080p
189.8 FPS
1440p
168.0 FPS
1440p
179.4 FPS
2160p
111.9 FPS
2160p
119.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn