R9 M280X So với GTX 670MX - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 670MX với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 670MX with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
20.3 FPS
1080p
24.5 FPS
1440p
17.5 FPS
1440p
21.0 FPS
2160p
11.2 FPS
2160p
14.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.3 FPS
1080p
59.5 FPS
1440p
36.5 FPS
1440p
40.0 FPS
2160p
20.2 FPS
2160p
23.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.3 FPS
1080p
80.5 FPS
1440p
63.5 FPS
1440p
67.0 FPS
2160p
36.2 FPS
2160p
39.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.3 FPS
1080p
126.5 FPS
1440p
122.5 FPS
1440p
126.0 FPS
2160p
82.2 FPS
2160p
85.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn