R9 M280X So với GTX 1050 Ti Max-Q - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Max-Q với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Max-Q with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
20.3 FPS
1080p
27.9 FPS
1440p
17.5 FPS
1440p
23.4 FPS
2160p
11.2 FPS
2160p
15.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.3 FPS
1080p
62.9 FPS
1440p
36.5 FPS
1440p
42.4 FPS
2160p
20.2 FPS
2160p
24.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.3 FPS
1080p
83.9 FPS
1440p
63.5 FPS
1440p
69.4 FPS
2160p
36.2 FPS
2160p
40.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.3 FPS
1080p
129.9 FPS
1440p
122.5 FPS
1440p
128.4 FPS
2160p
82.2 FPS
2160p
86.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn