R9 M280X So với R9 M290X - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M290X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M290X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
20.3 FPS
1080p
37.1 FPS
1440p
17.5 FPS
1440p
31.5 FPS
2160p
11.2 FPS
2160p
21.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.3 FPS
1080p
72.1 FPS
1440p
36.5 FPS
1440p
50.5 FPS
2160p
20.2 FPS
2160p
30.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.3 FPS
1080p
93.1 FPS
1440p
63.5 FPS
1440p
77.5 FPS
2160p
36.2 FPS
2160p
46.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.3 FPS
1080p
139.1 FPS
1440p
122.5 FPS
1440p
136.5 FPS
2160p
82.2 FPS
2160p
92.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn