R9 M280X So với Radeon R5 - Forza Horizon 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Forza Horizon 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và Radeon R5 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K Radeon R5 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
20.3 FPS
1080p
21.2 FPS
1440p
17.5 FPS
1440p
17.8 FPS
2160p
11.2 FPS
2160p
11.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.3 FPS
1080p
56.2 FPS
1440p
36.5 FPS
1440p
36.8 FPS
2160p
20.2 FPS
2160p
20.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.3 FPS
1080p
77.2 FPS
1440p
63.5 FPS
1440p
63.8 FPS
2160p
36.2 FPS
2160p
36.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.3 FPS
1080p
123.2 FPS
1440p
122.5 FPS
1440p
122.8 FPS
2160p
82.2 FPS
2160p
82.9 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn