RX 590 So với GTX 980 Ti - Fortnite Battle Royale Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fortnite Battle Royale So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.9 FPS
1080p
94.5 FPS
1440p
49.4 FPS
1440p
61.6 FPS
2160p
26.4 FPS
2160p
32.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.9 FPS
1080p
129.5 FPS
1440p
68.4 FPS
1440p
80.6 FPS
2160p
35.4 FPS
2160p
41.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.9 FPS
1080p
150.5 FPS
1440p
95.4 FPS
1440p
107.6 FPS
2160p
51.4 FPS
2160p
57.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
177.9 FPS
1080p
196.5 FPS
1440p
154.4 FPS
1440p
166.6 FPS
2160p
97.4 FPS
2160p
103.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn