RX 5500 XT 4GB So với GTX 1060 6GB - Fortnite Battle Royale Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fortnite Battle Royale So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.2 FPS
1080p
70.6 FPS
1440p
40.8 FPS
1440p
46.0 FPS
2160p
22.4 FPS
2160p
19.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
98.2 FPS
1080p
105.6 FPS
1440p
59.8 FPS
1440p
65.0 FPS
2160p
31.4 FPS
2160p
28.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
119.2 FPS
1080p
126.6 FPS
1440p
86.8 FPS
1440p
92.0 FPS
2160p
47.4 FPS
2160p
44.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
165.2 FPS
1080p
172.6 FPS
1440p
145.8 FPS
1440p
151.0 FPS
2160p
93.4 FPS
2160p
90.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn