R9 M280X So với GTX 1050 Ti Max-Q - Fortnite Battle Royale Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fortnite Battle Royale So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Max-Q với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Max-Q with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
20.6 FPS
1080p
28.0 FPS
1440p
13.2 FPS
1440p
18.3 FPS
2160p
7.3 FPS
2160p
9.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.6 FPS
1080p
63.0 FPS
1440p
32.2 FPS
1440p
37.3 FPS
2160p
16.3 FPS
2160p
18.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.6 FPS
1080p
84.0 FPS
1440p
59.2 FPS
1440p
64.3 FPS
2160p
32.3 FPS
2160p
34.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.6 FPS
1080p
130.0 FPS
1440p
118.2 FPS
1440p
123.3 FPS
2160p
78.3 FPS
2160p
80.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn