RTX 2070 SUPER So với TITAN V - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN V với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN V with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
190.0 FPS
1080p
216.0 FPS
1440p
111.0 FPS
1440p
126.0 FPS
2160p
55.0 FPS
2160p
63.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
225.0 FPS
1080p
251.0 FPS
1440p
130.0 FPS
1440p
145.0 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
72.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
246.0 FPS
1080p
272.0 FPS
1440p
157.0 FPS
1440p
172.0 FPS
2160p
80.0 FPS
2160p
88.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
292.0 FPS
1080p
318.0 FPS
1440p
216.0 FPS
1440p
231.0 FPS
2160p
126.0 FPS
2160p
134.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn