RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
98.5 FPS
1080p
123.9 FPS
1440p
57.8 FPS
1440p
72.3 FPS
2160p
29.0 FPS
2160p
36.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.5 FPS
1080p
158.9 FPS
1440p
76.8 FPS
1440p
91.3 FPS
2160p
38.0 FPS
2160p
45.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
154.5 FPS
1080p
179.9 FPS
1440p
103.8 FPS
1440p
118.3 FPS
2160p
54.0 FPS
2160p
61.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
200.5 FPS
1080p
225.9 FPS
1440p
162.8 FPS
1440p
177.3 FPS
2160p
100.0 FPS
2160p
107.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn