R9 M280X So với GTX 1050 Ti Max-Q - For Honor Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


For Honor So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Max-Q với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Max-Q with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
38.5 FPS
1080p
43.8 FPS
1440p
22.5 FPS
1440p
25.6 FPS
2160p
11.2 FPS
2160p
12.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.5 FPS
1080p
78.8 FPS
1440p
41.5 FPS
1440p
44.6 FPS
2160p
20.2 FPS
2160p
21.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.5 FPS
1080p
99.8 FPS
1440p
68.5 FPS
1440p
71.6 FPS
2160p
36.2 FPS
2160p
37.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.5 FPS
1080p
145.8 FPS
1440p
127.5 FPS
1440p
130.6 FPS
2160p
82.2 FPS
2160p
83.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn