GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Final Fantasy XV Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Final Fantasy XV So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
84.5 FPS
1080p
77.4 FPS
1440p
58.9 FPS
1440p
55.8 FPS
2160p
34.2 FPS
2160p
31.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
119.5 FPS
1080p
112.4 FPS
1440p
77.9 FPS
1440p
74.8 FPS
2160p
43.2 FPS
2160p
40.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.5 FPS
1080p
133.4 FPS
1440p
104.9 FPS
1440p
101.8 FPS
2160p
59.2 FPS
2160p
56.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
186.5 FPS
1080p
179.4 FPS
1440p
163.9 FPS
1440p
160.8 FPS
2160p
105.2 FPS
2160p
102.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn