RX 5700 So với RTX 2060 - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.6 FPS
1080p
104.0 FPS
1440p
79.7 FPS
1440p
73.6 FPS
2160p
50.7 FPS
2160p
46.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.6 FPS
1080p
139.0 FPS
1440p
98.7 FPS
1440p
92.6 FPS
2160p
59.7 FPS
2160p
55.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.6 FPS
1080p
160.0 FPS
1440p
125.7 FPS
1440p
119.6 FPS
2160p
75.7 FPS
2160p
71.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
214.6 FPS
1080p
206.0 FPS
1440p
184.7 FPS
1440p
178.6 FPS
2160p
121.7 FPS
2160p
117.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn