R9 M280X So với R9 M380 - Dishonored 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dishonored 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M380 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M380 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
19.9 FPS
1080p
20.2 FPS
1440p
17.0 FPS
1440p
17.2 FPS
2160p
13.4 FPS
2160p
13.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
54.9 FPS
1080p
55.2 FPS
1440p
36.0 FPS
1440p
36.2 FPS
2160p
22.4 FPS
2160p
22.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.9 FPS
1080p
76.2 FPS
1440p
63.0 FPS
1440p
63.2 FPS
2160p
38.4 FPS
2160p
38.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.9 FPS
1080p
122.2 FPS
1440p
122.0 FPS
1440p
122.2 FPS
2160p
84.4 FPS
2160p
84.6 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn