GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 3GB - Dawn of War III Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dawn of War III So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
88.2 FPS
1080p
64.1 FPS
1440p
60.9 FPS
1440p
42.7 FPS
2160p
31.5 FPS
2160p
22.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.2 FPS
1080p
99.1 FPS
1440p
79.9 FPS
1440p
61.7 FPS
2160p
40.5 FPS
2160p
31.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.2 FPS
1080p
120.1 FPS
1440p
106.9 FPS
1440p
88.7 FPS
2160p
56.5 FPS
2160p
47.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
190.2 FPS
1080p
166.1 FPS
1440p
165.9 FPS
1440p
147.7 FPS
2160p
102.5 FPS
2160p
93.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn