R9 M280X So với GTX 670MX - Crysis: Warhead Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Crysis: Warhead So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 670MX với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 670MX with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
39.5 FPS
1080p
33.6 FPS
1440p
26.0 FPS
1440p
20.6 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
74.5 FPS
1080p
68.6 FPS
1440p
45.0 FPS
1440p
39.6 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
95.5 FPS
1080p
89.6 FPS
1440p
72.0 FPS
1440p
66.6 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
141.5 FPS
1080p
135.6 FPS
1440p
131.0 FPS
1440p
125.6 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn