RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Call of Duty: Black Ops 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty: Black Ops 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
164.0 FPS
1080p
202.8 FPS
1440p
114.0 FPS
1440p
140.4 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
74.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
199.0 FPS
1080p
237.8 FPS
1440p
133.0 FPS
1440p
159.4 FPS
2160p
69.0 FPS
2160p
83.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
220.0 FPS
1080p
258.8 FPS
1440p
160.0 FPS
1440p
186.4 FPS
2160p
85.0 FPS
2160p
99.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
266.0 FPS
1080p
304.8 FPS
1440p
219.0 FPS
1440p
245.4 FPS
2160p
131.0 FPS
2160p
145.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn