RTX 2070 SUPER So với Radeon VII - Call of Duty: Black Ops 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty: Black Ops 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
164.0 FPS
1080p
168.8 FPS
1440p
114.0 FPS
1440p
110.0 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
47.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
199.0 FPS
1080p
203.8 FPS
1440p
133.0 FPS
1440p
129.0 FPS
2160p
69.0 FPS
2160p
56.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
220.0 FPS
1080p
224.8 FPS
1440p
160.0 FPS
1440p
156.0 FPS
2160p
85.0 FPS
2160p
72.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
266.0 FPS
1080p
270.8 FPS
1440p
219.0 FPS
1440p
215.0 FPS
2160p
131.0 FPS
2160p
118.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn