R9 M280X So với Radeon R5 - Borderlands 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Borderlands 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và Radeon R5 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K Radeon R5 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
16.6 FPS
1080p
15.0 FPS
1440p
11.7 FPS
1440p
10.5 FPS
2160p
6.1 FPS
2160p
5.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
51.6 FPS
1080p
50.0 FPS
1440p
30.7 FPS
1440p
29.5 FPS
2160p
15.1 FPS
2160p
14.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
72.6 FPS
1080p
71.0 FPS
1440p
57.7 FPS
1440p
56.5 FPS
2160p
31.1 FPS
2160p
30.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.6 FPS
1080p
117.0 FPS
1440p
116.7 FPS
1440p
115.5 FPS
2160p
77.1 FPS
2160p
76.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn