R9 M280X So với GTX 670MX - Bioshock Infinite Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Bioshock Infinite So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 670MX với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 670MX with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
46.3 FPS
1080p
52.3 FPS
1440p
29.0 FPS
1440p
33.0 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
81.3 FPS
1080p
87.3 FPS
1440p
48.0 FPS
1440p
52.0 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
102.3 FPS
1080p
108.3 FPS
1440p
75.0 FPS
1440p
79.0 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.3 FPS
1080p
154.3 FPS
1440p
134.0 FPS
1440p
138.0 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn