GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 3GB - Assassin's Creed Origins Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Origins So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
60.9 FPS
1080p
47.0 FPS
1440p
46.2 FPS
1440p
35.0 FPS
2160p
27.3 FPS
2160p
20.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
95.9 FPS
1080p
82.0 FPS
1440p
65.2 FPS
1440p
54.0 FPS
2160p
36.3 FPS
2160p
29.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.9 FPS
1080p
103.0 FPS
1440p
92.2 FPS
1440p
81.0 FPS
2160p
52.3 FPS
2160p
45.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
162.9 FPS
1080p
149.0 FPS
1440p
151.2 FPS
1440p
140.0 FPS
2160p
98.3 FPS
2160p
91.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn