GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Assassin's Creed Odyssey Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Odyssey So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
44.3 FPS
1080p
50.3 FPS
1440p
35.1 FPS
1440p
39.9 FPS
2160p
25.1 FPS
2160p
28.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.3 FPS
1080p
85.3 FPS
1440p
54.1 FPS
1440p
58.9 FPS
2160p
34.1 FPS
2160p
37.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
100.3 FPS
1080p
106.3 FPS
1440p
81.1 FPS
1440p
85.9 FPS
2160p
50.1 FPS
2160p
53.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.3 FPS
1080p
152.3 FPS
1440p
140.1 FPS
1440p
144.9 FPS
2160p
96.1 FPS
2160p
99.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn