GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Assassin's Creed Odyssey Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Odyssey So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
50.3 FPS
1080p
57.0 FPS
1440p
39.9 FPS
1440p
43.0 FPS
2160p
28.5 FPS
2160p
30.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.3 FPS
1080p
92.0 FPS
1440p
58.9 FPS
1440p
62.0 FPS
2160p
37.5 FPS
2160p
39.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.3 FPS
1080p
113.0 FPS
1440p
85.9 FPS
1440p
89.0 FPS
2160p
53.5 FPS
2160p
55.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.3 FPS
1080p
159.0 FPS
1440p
144.9 FPS
1440p
148.0 FPS
2160p
99.5 FPS
2160p
101.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn