RX 5700 XT So với TITAN Xp - Assassin's Creed Odyssey Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Odyssey So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.8 FPS
1080p
88.1 FPS
1440p
51.9 FPS
1440p
65.6 FPS
2160p
36.9 FPS
2160p
46.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.8 FPS
1080p
123.1 FPS
1440p
70.9 FPS
1440p
84.6 FPS
2160p
45.9 FPS
2160p
55.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.8 FPS
1080p
144.1 FPS
1440p
97.9 FPS
1440p
111.6 FPS
2160p
61.9 FPS
2160p
71.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
170.8 FPS
1080p
190.1 FPS
1440p
156.9 FPS
1440p
170.6 FPS
2160p
107.9 FPS
2160p
117.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn