RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Assassin's Creed Odyssey Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Assassin's Creed Odyssey So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
35.7 FPS
1080p
26.0 FPS
1440p
30.6 FPS
1440p
24.0 FPS
2160p
18.4 FPS
2160p
17.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
70.7 FPS
1080p
61.0 FPS
1440p
49.6 FPS
1440p
43.0 FPS
2160p
27.4 FPS
2160p
26.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
91.7 FPS
1080p
82.0 FPS
1440p
76.6 FPS
1440p
70.0 FPS
2160p
43.4 FPS
2160p
42.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
137.7 FPS
1080p
128.0 FPS
1440p
135.6 FPS
1440p
129.0 FPS
2160p
89.4 FPS
2160p
88.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn