GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Ashes of the Singularity: Escalation Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ashes of the Singularity: Escalation So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.4 FPS
1080p
85.7 FPS
1440p
69.1 FPS
1440p
71.6 FPS
2160p
54.1 FPS
2160p
59.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.4 FPS
1080p
120.7 FPS
1440p
88.1 FPS
1440p
90.6 FPS
2160p
63.1 FPS
2160p
68.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.4 FPS
1080p
141.7 FPS
1440p
115.1 FPS
1440p
117.6 FPS
2160p
79.1 FPS
2160p
84.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
185.4 FPS
1080p
187.7 FPS
1440p
174.1 FPS
1440p
176.6 FPS
2160p
125.1 FPS
2160p
130.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn