GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 3GB - Ashes of the Singularity: Escalation Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ashes of the Singularity: Escalation So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
62.0 FPS
1080p
41.9 FPS
1440p
52.5 FPS
1440p
35.0 FPS
2160p
39.9 FPS
2160p
27.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
97.0 FPS
1080p
76.9 FPS
1440p
71.5 FPS
1440p
54.0 FPS
2160p
48.9 FPS
2160p
36.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.0 FPS
1080p
97.9 FPS
1440p
98.5 FPS
1440p
81.0 FPS
2160p
64.9 FPS
2160p
52.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
164.0 FPS
1080p
143.9 FPS
1440p
157.5 FPS
1440p
140.0 FPS
2160p
110.9 FPS
2160p
98.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn