RTX 2070 SUPER So với Radeon VII - Anthem Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Anthem So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
90.0 FPS
1080p
87.0 FPS
1440p
71.0 FPS
1440p
69.0 FPS
2160p
39.0 FPS
2160p
37.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.0 FPS
1080p
122.0 FPS
1440p
90.0 FPS
1440p
88.0 FPS
2160p
48.0 FPS
2160p
46.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.0 FPS
1080p
143.0 FPS
1440p
117.0 FPS
1440p
115.0 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
62.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
192.0 FPS
1080p
189.0 FPS
1440p
176.0 FPS
1440p
174.0 FPS
2160p
110.0 FPS
2160p
108.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn