R9 M280X So với RX 550X Mobile - Anthem Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Anthem So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX 550X Mobile với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX 550X Mobile with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
16.2 FPS
1080p
8.1 FPS
1440p
12.9 FPS
1440p
6.4 FPS
2160p
7.0 FPS
2160p
3.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
51.2 FPS
1080p
43.1 FPS
1440p
31.9 FPS
1440p
25.4 FPS
2160p
16.0 FPS
2160p
12.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
72.2 FPS
1080p
64.1 FPS
1440p
58.9 FPS
1440p
52.4 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
28.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.2 FPS
1080p
110.1 FPS
1440p
117.9 FPS
1440p
111.4 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
74.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn