R9 M280X So với Radeon R5 - Anthem Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Anthem So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và Radeon R5 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K Radeon R5 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
16.2 FPS
1080p
14.8 FPS
1440p
12.9 FPS
1440p
11.7 FPS
2160p
7.0 FPS
2160p
6.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
51.2 FPS
1080p
49.8 FPS
1440p
31.9 FPS
1440p
30.7 FPS
2160p
16.0 FPS
2160p
15.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
72.2 FPS
1080p
70.8 FPS
1440p
58.9 FPS
1440p
57.7 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
31.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.2 FPS
1080p
116.8 FPS
1440p
117.9 FPS
1440p
116.7 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
77.4 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn