World War Z เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 World War Z เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
288.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
251.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
214.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
214.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
212.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
192.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
171.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
169.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
162.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
160.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
157.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
155.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
154.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
148.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
144.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
141.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
137.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
124.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
118.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
115.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
114.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
107.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
107.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
102.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
99.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
98.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
97.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
96.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
96.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
93.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
92.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
92.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
91.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
91.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
88.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
87.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
86.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
85.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
84.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
83.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
83.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
80.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
79.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
78.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
77.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
73.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
73.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
72.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
71.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
69.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
68.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
66.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
66.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
65.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
65.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
64.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
63.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
63.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
62.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
62.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
61.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
60.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
60.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
59.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
58.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
58.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
57.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
56.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
55.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
53.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
51.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
51.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
51.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
51.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
50.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
48.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
48.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
46.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
45.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
45.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
44.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
44.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
43.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
42.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
42.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
41.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
41.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
40.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
40.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
40.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
39.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
39.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
39.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
38.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
37.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
36.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
36.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
34.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
34.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
34.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
34.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
33.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
32.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
32.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
32.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
31.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
31.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
31.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
30.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
30.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
30.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
30.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
30.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
30.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
30.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
29.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
28.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
28.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
27.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
27.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
27.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
27.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
26.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
26.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
25.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
25.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
25.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
25.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
25.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
24.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
24.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
24.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
23.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
23.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
22.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
21.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
21.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
21.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
21.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
20.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
20.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
19.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
19.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
19.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
18.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
18.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
18.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
17.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
17.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
16.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
16.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
16.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
15.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
14.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
13.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
13.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
13.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
13.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
12.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
12.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
10.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
9.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
8.3 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
210.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
183.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
156.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
156.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
154.7 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
140.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
125.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
123.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
118.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
117.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
114.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
113.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
112.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
108.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
105.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
102.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
100.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
90.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
86.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
84.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
83.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
78.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
78.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
74.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
72.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
71.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
71.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
70.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
70.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
68.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
67.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
67.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
67.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
66.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
66.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
64.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
63.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
63.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
62.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
61.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
61.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
60.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
59.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
58.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
57.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
56.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
56.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
53.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
53.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
52.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
52.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
50.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
50.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
49.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
48.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
48.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
47.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
47.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
47.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
46.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
46.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
45.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
45.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
44.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
44.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
43.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
43.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
42.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
42.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
42.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
41.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
40.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
39.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
37.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
37.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
37.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
37.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
36.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
35.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
35.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
33.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
32.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
32.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
32.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
32.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
31.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
31.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
31.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
30.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
30.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
29.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
29.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
29.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
28.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
28.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
28.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
27.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
27.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
27.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
26.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
25.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
25.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
24.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
24.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
24.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
23.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
23.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
23.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
23.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
23.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
22.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
22.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
22.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
22.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
21.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
20.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
20.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
20.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
20.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
19.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
19.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
19.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
19.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
18.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
18.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
18.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
18.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
17.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
17.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
17.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
17.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
17.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
16.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
15.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
15.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
15.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
14.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
14.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
14.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
14.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
13.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
13.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
13.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
13.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
12.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
12.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
12.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
12.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
11.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
10.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
10.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
9.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
9.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
9.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
9.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
8.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
8.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
6.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
6.1 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
122.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
106.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
90.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
90.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
89.1 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
72.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
70.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
68.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
67.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
65.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
65.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
64.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
62.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
60.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
58.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
52.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
48.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
47.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
45.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
44.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
42.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
41.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
41.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
41.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
40.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
40.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
39.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
39.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
38.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
38.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
38.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
38.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
37.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
36.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
36.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
35.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
35.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
34.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
34.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
33.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
33.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
32.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
32.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
30.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
30.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
30.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
29.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
28.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
28.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
28.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
27.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
27.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
27.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
27.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
26.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
26.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
26.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
26.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
25.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
25.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
25.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
24.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
24.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
24.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
23.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
22.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
21.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
21.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
21.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
21.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
21.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
20.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
20.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
19.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
18.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
18.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
18.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
18.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
18.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
17.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
17.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
17.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
17.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
17.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
17.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
16.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
16.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
16.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
16.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
15.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
15.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
14.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
14.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
14.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
14.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
14.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
13.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
13.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
13.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
13.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
13.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
13.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
13.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
12.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
12.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
12.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
12.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
12.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
12.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
12.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
11.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
11.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
11.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
11.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
11.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
11.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
11.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
10.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
10.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
10.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
10.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
10.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
10.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
10.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
10.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
10.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
9.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
9.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
9.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
8.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
8.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
8.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
8.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
8.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
8.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
8.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
7.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
7.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
7.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
7.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
7.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
7.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
6.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
6.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
6.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
6.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
5.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
5.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
5.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
5.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
5.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
5.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
5.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
4.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
3.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
3.5 FPS
 World War Z เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

World War Z Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Core i3-3220/AMD A10-5700
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 and later
  • VIDEO CARD: GF650Ti/ Intel 630/ Radeon HD 5870
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 35 GB

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ