Gears of War 5 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Gears of War 5 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
215.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
188.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
146.3 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
144.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
141.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
139.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
120.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
117.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
111.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
102.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
102.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
100.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
98.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
96.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
89.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
89.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
85.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
82.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
81.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
80.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
78.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
78.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
78.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
77.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
77.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
75.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
75.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
72.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
66.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
66.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
66.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
64.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
63.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
62.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
61.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
60.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
59.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
58.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
57.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
57.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
56.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
55.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
55.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
54.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
54.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
53.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
52.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
51.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
50.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
49.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
49.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
49.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
48.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
48.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
48.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
47.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
47.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
47.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
46.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
46.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
45.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
45.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
43.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
43.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
42.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
39.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
39.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
38.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
38.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
36.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
36.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
36.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
34.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
34.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
34.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
34.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
34.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
33.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
33.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
32.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
32.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
32.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
31.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
31.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
30.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
30.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
30.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
30.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
30.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
29.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
29.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
28.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
27.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
26.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
26.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
25.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
25.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
25.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
25.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
24.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
24.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
23.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
22.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
22.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
22.3 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
22.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
22.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
21.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
21.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
21.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
21.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
21.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
21.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
20.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
20.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
20.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
20.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
20.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
20.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
20.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
19.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
19.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
19.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
18.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
18.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
18.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
18.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
17.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
17.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
16.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
16.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
15.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
15.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
15.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
15.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
15.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
15.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
15.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
14.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
14.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
14.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
13.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
12.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
11.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
11.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
10.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
10.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
10.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
10.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
10.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
9.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
9.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
8.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
8.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
8.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
6.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
6.5 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
156.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
136.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
106.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
104.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
102.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
101.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
87.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
85.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
80.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
74.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
74.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
73.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
71.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
70.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
65.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
64.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
61.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
60.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
60.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
59.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
58.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
57.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
56.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
56.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
56.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
54.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
54.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
52.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
52.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
48.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
47.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
46.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
46.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
45.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
44.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
43.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
43.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
41.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
41.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
40.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
40.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
40.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
39.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
39.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
39.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
37.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
36.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
36.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
35.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
35.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
35.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
35.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
35.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
34.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
34.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
34.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
33.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
33.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
33.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
33.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
31.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
31.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
30.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
28.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
28.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
28.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
28.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
27.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
26.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
26.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
26.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
25.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
25.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
25.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
24.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
24.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
24.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
24.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
23.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
23.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
23.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
23.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
23.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
23.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
22.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
22.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
22.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
22.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
21.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
21.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
21.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
21.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
20.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
19.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
18.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
18.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
18.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
18.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
18.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
18.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
17.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
17.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
16.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
16.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
16.1 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
15.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
15.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
15.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
15.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
15.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
15.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
15.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
15.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
14.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
14.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
14.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
14.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
13.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
13.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
13.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
13.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
13.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
13.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
13.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
13.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
12.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
11.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
11.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
11.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
11.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
11.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
11.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
11.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
11.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
10.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
10.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
10.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
9.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
9.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
8.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
8.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
7.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
7.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
7.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
7.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
7.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
6.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
6.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
6.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
5.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
5.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
4.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
4.7 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
99.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
86.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
67.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
66.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
65.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
55.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
51.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
47.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
46.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
46.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
45.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
44.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
41.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
40.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
39.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
37.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
37.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
36.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
35.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
35.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
35.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
34.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
33.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
30.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
30.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
29.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
29.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
28.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
28.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
27.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
26.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
26.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
26.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
25.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
25.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
25.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
24.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
24.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
24.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
23.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
23.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
23.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
22.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
22.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
22.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
22.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
22.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
21.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
21.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
21.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
19.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
19.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
19.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
17.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
17.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
17.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
17.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
16.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
16.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
16.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
15.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
15.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
15.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
15.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
15.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
15.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
15.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
15.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
14.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
14.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
14.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
14.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
14.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
13.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
13.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
13.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
13.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
13.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
13.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
12.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
12.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
12.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
11.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
11.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
11.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
11.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
11.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
11.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
11.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
11.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
10.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
10.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
10.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
10.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
10.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
9.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
9.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
9.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
9.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
9.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
9.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
9.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
9.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
9.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
9.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
9.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
9.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
9.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
8.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
8.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
8.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
8.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
8.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
8.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
8.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
8.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
8.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
7.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
7.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
7.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
7.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
7.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
7.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
7.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
7.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
7.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
6.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
6.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
6.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
6.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
5.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
5.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
5.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
5.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
4.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
4.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
4.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
4.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
4.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
4.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
4.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
3.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
3.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
3.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
3.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
3.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
3.0 FPS
 Gears of War 5 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Gears of War 5 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 10 64-bit
  • Processor: AMD FX-6000 series | Intel i3 Skylake
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: AMD Radeon R9 280 | NVIDIA GeForce GTX 760 (Windows 10) | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Windows 7)
  • DirectX: Version 12
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 80 GB available space
  • Sound Card: DirectX compatible

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ